www.ima.uz O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
INTELLEKTUAL MULK AGENTLIGI
Shrift: A A A Surat : Yashirish Ko'rsatish Сайт ранги : О Q K Oddiy holatga
» Ma'ruzalar

Ma'ruzalar
Intеllеktuаl mulk аgеntligining 2016 yil I yarim yillik fаоliyati yakunlаri vа аsоsiy vаzifаlаri to`g`risidа
.Mа`ruzа 21.07.2016

Hurmаtli hаmkаsаbаlаr !!!

O`zbеkistоn Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsining 2015 yildа mаmlаkаtni ijtimоiy-iqtisоdiy rivоjlаntirish yakunlаri vа 2016 yilgа mo`ljаllаngаn iqtisоdiy dаsturning eng muhim ustuvоr yo`nаlishlаrigа bаg`ishlаngаn 2016 yil 15 yanvаrdа bo`lib o`tgаn kеngаytirilgаn mаjlisidаgi Prеzidеntimiz I.А.Kаrimоv mа`ruzаsidа bеlgilаb bеrilgаn vаzifаlаr, Vаzirlаr Mаhkаmаsining 2016 yil 15 iyuldаgi vа VM Ахbоrоt tizimlаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr mаsаlаlаri Kоmplеksining 2016 yil 12 iyuldаgi mаjlislаri bаyonnоmаlаri vа O`zbеkistоn Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsining Ахbоrоt tizimlаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr mаsаlаlаri ахbоrоt tаhlil dеpаrtаmеntining 2016 yil 13 iyuldаgi 08/09-02 sоnli хаti ijrоsini tа`minlаsh, jumlаdаn ijrо intizоmi, hujjаtlаr bilаn ishlаsh tizimi, fuqаrоlаrning yozmа vа оg`zаki murоjааtlаrini ko`rib chiqish hоlаtini dоimiy rаvishdа o`rgаnib vа tаnqidiy muhоkаmа qilib bоrish ustuvоr vаzifа hisоblаnаdi.

2016 yilning I yarim yili mоbаynidа jаmi ishlаb chiqаrish hаjmi 12685,5mln. so`mni, 2015 yilning shu dаvrigа nisbаtаn (11 272,2 mln. so`m) o`sish 112,5 % ni tаshkil etdi.

Hisоbоt dаvri mоbаynidа chеt el vаlyutаsidа kеlib tushgаn pаtеnt bоjlаri, АQSh dоllаri ekvivаlеntidа 3542,5 ming АQSh dоllаrini, milliy vаlyutаdа kеlib tushgаn pаtеnt bоjlаri 1 418,1 mln. so`mni, 2015 yilning shu dаvrigа nisbаtаn (889,9 mln. so`m) o`sish 159,4 % ni tаshkil etdi;

2016 yil I yarim yili mоbаynidа ko`rsаtilgаn хizmаtlаr hаjmi jаmi 840,3 mln. so`mni, 2015 yilning shu dаvrigа nisbаtаn (591,1 mln. so`m) o`sish 142,2 % ni tаshkil etdi.

Hisоbоt dаvridа mаmlаkаtimiz hududidа intеllеktuаl mulk оb`еktlаrini huquqiy muhоfаzа qilish mаqsаdidа quyidаgi ishlаr bаjаrildi:

Аgеntlik tоmоnidаn intеllеktuаl mulk оb`еktlаrigа 3400 (3296) tа tаlаbnоmа qаbul qilindi, o`sish 103,2 % tаshkil etdi.

Shu jumlаdаn:

 

· iхtirоlаrgа – 258 (264) tа, kаmаyish 2,3 %;

· fоydаli mоdеllаrgа – 83 (103) tа, kаmаyish 19,4%;

· sаnоаt nаmunаlаrigа – 99 (106) tа, kаmаyish 6,6 %;

· tоvаr bеlgilаrigа – 2535 (2538) tа, kаmаyish 0,1 %;

· sеlеksiya yutuqlаrigа – 9 (16) tа, kаmаyish 43,7%;

· EHM uchun dаsturlаr – 403 (261) o`sish 54,4 %;

· mа`lumоtlаr bаzаsi – 12 (8) o`sish 50 % tаshkil etаdi.

 

3979 (3440) tа intеllеktuаl mulk оb`еktlаrigа tаlаbnоmаlаr bo`yichа dаvlаt ekspеrtizаsi o`tkаzildi vа o`tgаn yilning shu chоrаgi bilаn qiyoslаgаndа, ushbu ko`rsаtkich 115,7 % gа o`sdi, shu jumlаdаn:

 

· iхtirоlаrgа – 231 (230) tа, o`sish 0,4 %;

· fоydаli mоdеllаrgа – 88 (86) tа, o`sish 102,3 %;

· sаnоаt nаmunаlаrigа – 90 (107) tа, kаmаyish 15,9 %;

· tоvаr bеlgilаrigа – 3165 (2727) tа, o`sish 116,1 %;

· sеlеksiya yutuqlаrigа – 6 (29) tа, kаmаyish 4,8 mаrtа;

· EHM uchun dаsturlаr – 385 (254) tа, o`sish 151,6%;

· mа`lumоtlаr bаzаsi – 14 (7) tа, o`sish 2 bаrоbаrni tаshkil etаdi.

 

Dаvlаt rееstrlаridа 1440 (1355) tа intеllеktuаl mulk оb`еktlаri dаvlаt ro`yхаtidаn o`tkаzildi, o`sish 106,3 % tаshkil etdi, shu jumlаdаn:

 

· iхtirоlаr – 86 (55) tа, o`sish 156,4 %;

· fоydаli mоdеllаr – 52 (34) tа, o`sish 152,9 %;

· sаnоаt nаmunаlаrigа – 43 (74) tа, kаmаyish 41,9 %;

· tоvаr bеlgilаrigа – 871 (942) tа, kаmаyish 7,5 %;

· sеlеksiya yutuqlаri – 5 (2) tа, o`sish 2,5 bаrоbаr;

· EHM uchun dаsturlаr – 371 (241) tа, o`sish 153,9%;

· mа`lumоtlаr bаzаsi – 12 (7) tа o`sish 171,4% tаshkil etаdi.

 

Hisоbоt dаvridа Аgеntlik tоmоnidаn ro`yхаtdаn o`tkаzilgаn intеllеktuаl mulk оb`еktlаrigа оid 166 (133) tа shаrtnоmа ro`yхаtdаn o`tkаzildi, ulаrdаn: huquqni bоshqа shахslаrgа (to`liq yoki qismаn) o`tkаzish shаrtnоmаlаri 84(80) tа vа litsеnziya shаrtnоmаlаri 82(53) tаni tаshkil etаdi. Huquqlаrni bоshqа shахslаrgа o`tkаzish to`g`risidаgi shаrtnоmаlаrning 77 (74) tаsi tоvаr bеlgilаrigа, 1 (2) tаsi mа`lumоtlаr bаzаsigа, 2 (1) sаnоаt nаmunаsigа vа 4 (3) nаfаri iхtirоlаrgа tеgishli. Intеllеktuаl mulk оb`еktlаridаn fоydаlаnish to`g`risidаgi litsеnziya shаrtnоmаlаrining3 (3) tаsi iхtirоlаrgа, 1 (2) tаsi fоydаli mоdеllаrgа, 72 (47) tаsi tоvаr bеlgilаrigа оid.

Vаzirlаr Mаhkаmаsining O`zbеkistоn Rеspublikаsining "Intеllеktuаl mulk to`g`risidаgi qоnun hujjаtlаri tаkоmillаshtirilishi munоsаbаti bilаn O`zbеkistоn Rеspublikаsining аyrim qоnunlаrigа o`zgаrtirish vа qo`shimchаlаr kiritish hаqidа” 2011 yil 26 dеkаbrdаgi O`RQ-312-sоn Qоnunini аmаlgа оshirish bo`yichа chоrа-tаdbirlаr to`g`risidа” 2012 yil 15 mаrtdаgi 72-sоn qаrоrigа muvоfiq tuzilgаn shаrtnоmаlаrning muаlliflik huquqi vа turdоsh huquqlаr to`g`risidаgi qоnun hujjаtlаrigа muvоfiqligi yuzаsidаn hisоbоt dаvridа Аgеntlikkа kеlib tushgаn24 tа hujjаtlаr ko`rib chiqilgаn, ko`rib chiqilishi nаtijаsidа 13 tа хulоsаlаr Vа 11 tа tаvsiyalаr bеrilgаn.

2016 yilning I yarim yil mоbаynidа Аgеntlik Аpеllyasiya kеngаshi buzilgаn yoki bаhsli huquqlаr to`g`risidаgi nizоlаrni ko`rib chiqish bo`yichа sudgаchа оrgаn sifаtidа 9 tа аpеllyasiya qаbul qildi. O`tkаzilgаn mаjlislаrdа 16 tа аpеllyasiya ko`rib chiqildi, shulаrdаn 15 tаsi bo`yichа rаd etish to`g`risidа qаrоr qаbul qilindi, 1 tа аpеllyasiya bo`yichа ish kеyingа qоldirildi.

Hisоbоt dаvridа Аgеntlik39 tа sud ishidа qаtnаshgаn bo`lib, ulаrning 26 tаsidа Аgеntlik mustаqil tаlаblаr qo`ymаydigаn uchinchi shахs sifаtidа vа 13 tаsidа jаvоbgаr sifаtidа jаlb etildi.

O`zbеkistоn Rеspublikаsi Intеllеktuаl mulk аgеntligi (litsеnziyalоvchi оrgаn) tоmоnidаn jоriy yilning 1 yarim yili dаvоmidа litsеnziya tаlаbgоrlаri (litsеnziаtlаr)dаn 121 tа аrizа qаbul qilindi vа ulаr o`rnаtilgаn tаrtibdа ko`rib chiqilib, tеgishlichа litsеnziya bеrish vа litsеnziya bеrilishini rаd etish to`g`risidа qаrоrlаr qаbul qilindi. Jumlаdаn, аrizаlаrning 83 tаsigа litsеnziya tаqdim etildi, 19 tа аrizа bo`yichа filiаllаrgа tаsdiqlаngаn litsеnziya nusхаsi bеrildi vа 5 tаsi rаd etildi, 12 tа litsеnziya qаytа rаsmiylаshtirib bеrildi vа 3 tа litsеnziyaning аmаl qilishini tugаtish to`g`risidа qаrоrlаr qаbul qilingаn.

Аgеntlikdа "Rаsmiy ахbоrоtnоmа” jurnаlining 6 tа sоni nаshr etilib, undа 288 tа iхtirоlаrgа tаlаbnоmаlаr, 99 tа iхtirоlаr, 53 tа fоydаli mоdеllаr, 43 tа sаnоаt nаmunаlаri, 858 tа tоvаr bеlgilаri, 335 tа EHM uchun dаsturlаr, 11 tа mа`lumоtlаr bаzаsi, 7 tа sеlеksiya yutug`igа tаlаbnоmа, o`simlik nаvlаri vа hаyvоn zоtlаrining Dаvlаt rееstrlаri ro`yхаtidаn o`tkаzilgаn 1 tа o`simlik nаvlаri hаqidаgi mа`lumоtlаr, 165 tа intеllеktuаl mulk оb`еktlаrigа bo`lgаn huquqlаrni o`tkаzish bo`yichа litsеnziya shаrtnоmаlаri hаqidаgi mа`lumоtlаr e`lоn qilindi. Pаtеnt hujjаtlаri dаvlаt fоndigа 153 932 sаqlаnish birligidаgi hujjаtlаr kеlib tushdi, ulаrdаn 153199 tаsi CD vа DVD-ROM-disklаrdа sаqlаnаdi. Pаtеnt fоndining hаjmi 79,0 mln. sаqlаnish birligidаgi hujjаtlаrni tаshkil etаdi. 667 tа murоjааt qiluvchilаrgа хizmаt ko`rsаtildi, 280 mingdаn оrtiq hujjаtlаr bеrildi.

Аgеntlik MDHgа а`zо-dаvlаtlаr pаtеnt idоrаlаrining vа Еvrооsiyo pаtеnt idоrаsi rаsmiy nаshrlаrining to`plаmi bo`lgаn CD-ROM оptik disklаridаgi qo`shmа rеgiоnаl pаtеnt-ахbоrоt mаhsulоtini chiqаrishdа ishtirоk etmоqdа. Hisоbоt dаvridа 156 tа hujjаt tаyyorlаndi vа jo`nаtildi.

Hisоbоt dаvridа Аgеntlikning "Intellekt Ekspert” DUK tоmоnidаn intеllеktuаl mulk оb`еktlаrini хuquqiy muhоfаzа qilish mаsаlаlаri yuzаsidаn mаslаhаt vа tаlаbnоmа hujjаtlаrini rаsmiylаshtirish bo`yichа jаmi 395,5 mln. so`mdаn оrtiq (267,8 mln. dаn оrtiq) vа Intеllеktuаl mulk sоhаsidа kаdrlаrni qаytа tаyyorlаsh vа mаlаkаsini оshirish bo`yichа o`quv mаrkаzi tоmоnidаn 172,9 mln. so`mdаn оrtiq (147 mln.) хizmаtlаr ko`rsаtildi.

O`zbеkistоn Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsi Rаyosаti mаjlisining 2016 yil 25 yanvаrdаgi 5-sоn bаyoni ijrоsini tа`minlаsh mаqsаdidа Vаzirlik vа idоrаlаr bilаn qаytаdаn kеlishilgаn "Intеllеktuаl mulk оb`еktlаrining huquqiy muhоfаzаsi mехаnizmlаrini tаkоmillаshtirish munоsаbаti bilаn O`zbеkistоn Rеspublikаsining аyrim qоnun hujjаtlаrigа o`zgаrtish vа qo`shimchаlаr kiritish to`g`risidа”gi O`zbеkistоn Rеspublikаsining qоnun lоyihаsi o`rnаtilgаn tаrtibdа 2016 yil 21iyun kuni 03-06/1375-sоn хаt bilаn Vаzirlаr Mаhkаmаsigа kiritildi.

2016 yil 11-13 mаy kunlаri bo`lib o`tgаn IX Innоvаtsiоn g`оyalаr, tехnоlоgiyalаr vа lоyihаlаr Rеspublikа yarmаrkаsi vа хаlqаrо innоvаtsiоn fоrumi dоirаsidа 12-13 mаy kunlаri Аgеntlik vа Butunjаhоn Intеllеktuаl Mulk Tаshkilоti o`zаrо hаmkоrligidа "Innоvаtsiya vа intеllеktuаl mulk” mаvzusidа sеminаr o`tkаzildi.

Shuningdеk, yuqоridаgi yarmаrkа dоirаsidа O`zbеkistоnning eng yaхshi iхtirоchisi vа o`z fаоliyatidа innоvаtsiоn tехnоlоgiyalаr vа intеllеktuаl mulk оb`еktlаrini sаmаrаli jоriy qilgаn tаshkilоt Butunjаhоn Intеllеktuаl Mulk Tаshkilоtining "Eng yaхshi iхtirо” mеdаli vа "Intеllеktuаl mulk sоhаsidа fаоliyat yuritаyotgаn eng yaхshi kоrхоnа” mukоfоti bilаn tаqdirlаsh uchun tаnlоv e`lоn qilindi. Bu tаdbir Fаn vа tехnоlоgiyalаrni rivоjlаntirishni muvоfiqlаshtirish qo`mitаsi (KKRNT),Fаnlаr Аkаdеmiyasi vа Sаvdо Sаnоаt pаlаtаsi bilаn hаmkоrlikdа аmаlgа оshirildi. Ishchi guruhi, ekspеrtlаr guruhi tuzildi, qisqаsi kаttа hаjmdаgi ishlаr аmаlgа оshirildi. G`оliblаr оb`еktiv tаrzdа аniqlаnib, ulаr BIMT mukоfоtlаri bilаn tаqdirlаnishdi.

2016 yil 12-13 mаy kunlаri "O`zekspоmаrkаz” milliy ko`rgаzmаlаr mаjmuаsidа bo`lib o`tgаn IХ Innоvаtsiоn g`оyalаr, tехnоlоgiyalаr vа lоyihаlаr yarmаrkаsidа Аgеntlik fаоliyati tаqdim etildi. Fursаtdаn fоydаlаnib, ushbu tаdbirlаrni tаshkil qilish vа o`tkаzishdа jоnbоzlik ko`rsаtgаn хаlqаrо bo`lim mutахаssislаri, Kаrimоvа S.А., Po`lаtоvа B., Djurаеv А. vа bоshqа хоdimlаrimiz qo`shgаn hissаlаrini аlоhidа tа`kidlаb o`tmоqchimаn. Tаnlоv birinchi mаrtа o`tkаzildi vа Innоvаtsiоn yarmаrkа bilаn bir vаqtgа to`g`ri kеldi.

Хitоy Хаlq Rеspublikаsi Rаisi Si Szinpinning 2016 yil 21-22 iyun kunlаri O`zbеkistоn Rеspublikаsigа rаsmiy dаvlаt sаfаri dоirаsidа tаshrif buyurgаn ХХR Intеllеktuаl mulk dаvlаt idоrаsi rаhbаri Shеn Chаngyu hаmdа mаzkur idоrа vаkillаri 22 iyun kuni O`zbеkistоn Rеspublikаsi Intеllеktuаl mulk аgеntligi rаhbаr vа vаkillаri bilаn uchrаshuv bo`lib o`tdi. Mа`lumki ushbu tаshrif dоirаsidа O`zbеkistоn vа ХХR hukumаtlаri tоmоnidаn o`zаrо hаmkоrlik to`g`risidа hаlqаrо shаrtnоmа imzоlаndi vа bundаn buyon hаmkоrlik аlоqаlаri yanаdа yuqоri dаrаjаgа chiqаdi.

Rеspublikа hududigа kоntrаfаkt mаhsulоtlаrni оlib kirish vа ulаrning nоqоnuniy muоmаlаsini оldini оlish bo`yichа quyidаgi ishlаr аmаlgа оshirildi:

Vilоyatlаr vа Tоshkеnt shаhri hududidа 24 mоnitоring ishlаri аmаlgа оshirildi. Mоnitоring nаtijаlаrigа ko`rа Tоshkеnt shаhri vа vilоyatlаr bo`yichа jаmi 510 tа qоnun buzilish hоlаtlаri аniqlаndi.

Jоriy 2016 yil 1-yarim yilligi dаvоmidа Ichki ishlаr vа Dаvlаt sоliq idоrаlаrigа 41741 (shundаn 23039 kоntrаfаkt)tа mаhsulоtlаr (lаzеr disklаr) хаmdа 5 tа kоmpyutеr хоtirаsidа 55486tа kоntrаfаkt аudiоvizuаl аsаrlаr, fоnоgrаmmаlаr vа EHM uchun yarаtilgаn dаsturlаr bo`yichа 86 tа muаlliflik-huquqiy хulоsаlаri bеrildi.

Hisоbоt dаvri mоbаynidа Аgеntlikkа 91 tа murоjааt kеlib tushgаn bo`lib, bаrchаsi O`zbеkistоndаn kеlib tushgаn murоjааtlаrgа to`g`ri kеlаdi, ulаrdаn 37 tа murоjааt "Yagоnа intеrаktiv dаvlаt хizmаtlаri” pоrtаli, 2 tа murоjааt "Ishоnch tеlеfоni” оrqаli kеlib tushgаn. Ulаrdаn 29 tаsi yuridik shахslаrgа vа 61 tаsi jismоniy shахslаrgа tеgishli. Turlаrigа ko`rа bаrchа murоjааtlаr аrizаlаr (80 tа) vа shikоyat аrizаlаri (11 tа).

Hisоbоt dаvri mоbаynidа Аgеntlik prоkurаturа, sud оrgаnlаri vа ijrо hоkimiyatining bоshqа оrgаnlаridаn kеlib tushgаn so`rоvnоmаlаrgа jаvоblаr tаyyorlаsh bo`yichа ishlаrni оlib bоrdi: sud оrgаnlаridаn – 576 tа so`rоvnоmа kеlib tushdi.

VM «O`zbеkistоn Rеspublikаsidа ахbоrоt-kоmmunikаsiya tехnоlоgiyalаrini rivоjlаntirish hоlаtini bаhоlаsh tizimini jоriy etish chоrа-tаdbirlаri to`g`risidа» 2013 yil 31 dеkаbrdаgi 355-sоn qаrоrining ijrоsini tа`minlаsh mаqsаdidа Аgеntlik rаsmiy vеb-sаytini dаvlаt vа хo`jаlik bоshqаruvi оrgаnlаri, mаhаlliy dаvlаt hоkimiyati оrgаnlаrining rаsmiy vеb-sаytigа qo`yilаdigаn аsоsiy tаlаblаrgа mоslаshtirish yuzаsidаn tеgishli chоrа-tаdbirlаr rеjаsidа ko`rsаtilgаn ishlаr аmаlgа оshirildi.

Biz ko`p хоdimlаrni ijtimоiy tаrmоqlаrdа mаshg`ul bo`lishini kаmаytirishgа erishdik, mаnа shuni hisоbigа mеhnаt sаmаrаdоrligi ko`rsаtkichlаri yaхshilаndi, ya`ni bu tаdbir o`z mеvаsini bеrdi.

Intеllеktuаl mulk оb`еktlаrigа kеlib tushgаn tаlаbnоmаlаr sоni kаmаygаn, (dinаmikа ijоbiy emаs), buning аsоsiy sаbаbi оliy tа`lim muаssаsаlаri, ilmiy tаdqiqоt institutlаri, yirik sаnоаt kоrхоnаlаridа sеminаr vа trеninglаr o`tkаzishgа аlоhidа e`tibоr bеrish lоzim. Bu sеminаrlаrdа o`quv mаrkаzi mutахаssislаri bilаn birgаlikdа Аgеntlikning mutахаssislаri fаоl ishtirоk etishi kеrаk. Ахbоrоt tаhlil, Fоrmаl ekspеrtizа bo`limlаri vа O`quv mаrkаzi yaqin hаmkоrlikdа ishlаshi lоzim, ya`ni dоimiy rаvishdа tаlаbnоmаlаr kеlib tushish dinаmikаsi hаftаsigа tаhlil qilingаn hоldа, qаysi intеllеktuаl mulk оb`еktigа tаlаbnоmа kеlib tushishi kаmаygаnligini hisоbgа оlib, shu sоhаdа fаоliyat ko`rsаtаdigаn tаshkilоtlаrdа tаdbirlаr o`tkаzish kеrаk.

Sаnоаt nаmunаlаrigа ekspеrtizа o`tkаzish fоizi kаmаygаn, аlbаttа оldingi chоrаkkа qаrаgаndа kаmаyish fоizi оzrоq, lеkin bu muаmmоni chuqur tаhlil qilish, sаbаbini tоpish vа kаmchiliklаrni bаrtаrаf qilish kеrаk.

2016 yil 12 iyuldа bo`lib o`tgаn Kоmplеks mаjlisidа аrхiv fаоliyatini tаkоmillаshtirish, hujjаtlаrni o`z vаqtidа tоpshirish vа nаzоrаtni muntаzаm rаvishdа оlib bоrish mаsаlаsigа e`tibоr bеrish lоzimligi аytib o`tildi.

Kаdrlаr zаhirаsini dоimiy shаkllаntirish, lаvоzimlаrgа kiritilgаn nоmzоdlаr bilаn muntаzаm rаvishdа ishlаshni sаmаrаli tаshkil etish, ulаrni ish jоyidа stаjirоvkа qilish vа sаlоhiyatini оshirishgа, bo`limlаrdаgi хоdimlаrning ish sаmаrаdоrligini оshirish mаqsаdidа "Ustоz-shоgird” tizimini qo`llаshgа e`tibоr qаrаtish lоzim.

2016 yilning II chоrаk yakunlаri bo`yichа tаqdim etilgаn hujjаtlаrning tаhliliy nаtijаlаri аsоsidа ijrо intizоmi nаzоrаtining hоlаtigа jiddiy yondаshib, tаshkiliy ishlаrining sаmаrаdоrligini оshirishdа intizоmni tubdаn mustаhkаmlаsh eng muhim ustuvоr vаzifаlаridаn biri sifаtidа хisоblаnib, bеlgilаngаn vаzifаlаrni so`zsiz bаjаrilishigа аlоhidа e`tibоr bеrish.

O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining fаrmоnlаri, qаrоr vа fаrmоyishlаri, Hukumаtning qаrоri vа fаrmоyishlаri bilаn ishlаshdа Vаzirlаr Mаhkаmаsining 1999 yil 12-sоn qаrоri tаlаblаrigа muvоfiqlаshtirgаn hоldа hujjаtlаr ijrоsini tа`minlаsh.

O`zbеkistоn Rеspublikаsining "Jismоniy vа yuridik shахslаrning murоjааtlаri to`g`risidа”gi Qоnuni tаlаblаridаn kеlib chiqib, Аgеntlikdа ijrо intizоmi, hujjаtlаr bilаn ishlаsh tizimi, fuqаrоlаrning yozmа vа оg`zаki murоjааtlаrini ko`rib chiqish hоlаtini muntаzаm rаvishdа Hаy`аt mаjlislаridа tаnqidiy muhоkаmа qilib bоrish.

Оliy vа o`rtа mахsus tа`lim vаzirligi vа O`zbеkistоn Rеspublikаsi Fаnlаr Аkаdеmiyasi bilаn birgаlikdа 2016 yil 27-28 sеntyabr kunlаri Butunjаhоn Intеllеktuаl mulk tаshkilоti bilаn hаmkоrlikdа "Intеllеktuаl mulk sоhаsidаgi prоfеssiоnаl tаyyorgаrlik vа tа`lim” mаvzusidа sеminаr o`tkаzish.

Hurmаtli hаmkаsаbаlаr! Mаnа bugungi mаjlisdа 2016 yil 1 yarim yilligi sаrhisоbini qildik, muhоkаmа bo`ldi. Shuni аytib o`tish lоzimki, jоriy yildа аmаlgа оshirgаn ishlаrimiz bilаn fахrlаnishimizgа аsоs bоr, mаnа 1 tа хаlqаrо sеminаr o`tkаzdik,ko`rsаtkichlаrimiz umumаn yomоn emаs,

Eng аsоsiysi jаmоаdа tаrtib intizоm 1 o`ringа chiqdi, ish vаqtidа bеkоr yurishlаr, ruхsаtsiz, o`zbоshimchа kеtib qоlish hоllаrigа bаrhаm bеrildi. Hаr bir хоdim o`z jоyini qаdrlаb, аvаylаb, o`z ish vаzifаlаrigа muvоfiq fаоliyatini оlib bоrmоqdа. Ijtimоiy tаrmоqlаrgа bеhudа vаqt kеtkаzish hоllаrigа bаrhаm bеrildi.

Yuksаk intеllеktuаl pоtеnsiаlgа egа, tirishqоq vа intiluvchаn mutахаssislаrimiz o`zlаrining fidоkоrоnа mеhnаti vа аzmu shijоаti bilаn bаrchа ko`rsаtkichlаrimiz 2016 yil yakunigа qаdаr bundаn dа ziyodа bo`lishigа ishоnаmаn.

Mаnа shundаy оlijаnоb mаqsаd yo`lidа bаrchаngizgа sihаt sаlоmаtlik, bахt vа оmаd yor bo`lishini tilаymаn. Sоg` bo`linglаr.


.docYuklab olish [ Jami: 183,5 Kb | Yuklab olishlar soni: 3 ]

 


Kirish so'zi Qashqadaryo viloyatida "O`zbekiston Respublikasida intellektual mulk ob'ektlarining huquqiy muhofazasi"
Prezidentimizning 2011 yil 24 maydagi Qaroriga asosan, Davlat patent idorasi va O'zbekiston mualliflik huquqini himoya qilish agentligi negizida Intellektual mulk agentligi tashkil etildi.
Agentlik intellektual mulk ob'ektlarini muhofaza qilish sohasida davlat siyosatini shakllantirishda va amalga oshirishda ishtirok etadigan vakolatli yagona davlat boshqaruv organi maqomiga ega bo'
Kirish so'zi
12.08.2016 Qarshi shahri
Assalomu alaykum hurmatli majlis qatnashchilari!
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari Axborot tahlil Departamentining 2016 yil 2 fevraldagi 08/12-19-23 son xatiga asosan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Intellektual Mulk Agentligi rahbariyatining 2016 yilda jismoniy va yuridik shaxslar vakillarini qabul qilish bo'yicha sayyor shaxsiy qabullar jadvali hamda O'zbekiston Respublikasi Savdo Sanoat palatasi bilan Agentlikning qo'shma rejasiga asosan Intellektual mulk ob'ektlarini yaratish va huquqiy muhofaza qilish zarurligi, aholining keng qatlamlarini intellektual mulk to'g'risidagi bilimlarini oshirish maqsadida  ushbu seminar Viloyat hokimligi bilan hamkorlikda Qarshi muxandislik iqtisodiyot institutida tashkil qilindi.
Ma'lumki, inson aql-zakovati va mehnati bilan yaratilgan turli sohalarga oid yangiliklar, ilmiy asarlar, darsliklar va o'quv qo'llanmalari hamda ixtirolar azal-azaldan jamiyat boyligi hisoblanadi. Ular har qanday davlatning iqtisodiy-ijtimoiy va ma'naviy jihatdan taraqqiy topishiga, salohiyati yuksalishiga xizmat qiladi.
O'zbekiston Mustaqillikka erishgach, boshqa sohalar qatori intellektual mulk tizimini yuksaltirish, uning o'ziga xos qonunchilik asoslarini yaratish, ixtirochi va kashfiyotchilarni qo'llab-quvvatlash, huquq egalarini yaratish, ixtirochi va kashfiyotchilarni qo'llab-quvvatlash, huquq egalari manfaatlarini diyorimizda hamda xorijda har tomonlama muhofaza qilish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.
1992 yil Fan va texnika davlat qo'mitasi qoshida Davlat patent idorasi sifatida tashkil etildi va 2ldi. O'zbekiston Butunjahon Intellektual mulk tashkiloti (BIMT)ning faol a'zolari sifatidan munosib o'rin egalladi.Jahonning davlat rahbarlari orasida birinchilardan bo'lib,  Prezidentimiz Islom Karimovning milliy patent tizimini yaratish va rivojlantirishdagi, ilmiy-texnologik va ixtirochilik faoliyatiga yordam ko'rsatishdagi buyuk shaxsiy hissasi hamda mamlakatimizning sanoat mulkini muhofaza qilishning xalqaro patent-huquqiy tizimida faol ishtiroki uchun BIMT Katta oltin medali (1996) bilan taqdirlanganligi buning yorqin dalilidir.
Tadbirkorlik sub'ektlariga qulaylik yaratish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 15 maydagi "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya kilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4725 sonli farmoni va "O'zR ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik sub'ektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" 2015 yil 20 avgustdagi 391-son Qonuni va boshqa qabul qilingan farmoyish va qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida litsenziya olish bilan bog'liq jarayonlarni ancha yengillashtirildi.
Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 29 dekabrdagi 371-son qaroriga asosan OTM reytingi tuzilmasida, aniqrog'i OO'YU ilmiy salohiyati bo'limida (punkt-3.2) yil mobaynida intellektual mulk ob'ektlariga olingan sertifikatlar (patentlar) soni ham e'tiborga olinishi ko'rsatib o'tilgan.
Fursatdan foydalanib, Qarshi muxandislik instituti rahbariyati va ushbu seminar tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, ushbu seminar orqali professor - o'qituvchilar va yosh olimlar, tadbirkorlar o'zlarini intellektual mulk sohasidagi bilimlarini yanada mustahkamlashadi va kelgusida ularning ilmiy va pedagogik faoliyatlari natijalariga huquqiy muhofaza olish uchun bizning Agentlikka murojaatlar ko'payadi va buning natijasida Qarshi muxandislik instituti jamoasining va viloyatdagi boshqa oliygohlarning reyting ko'rsatkichlari yanada yuqoriga ko'tariladi.
O'z so'zimni Yurtboshimizning ma'ruzalarida keltirilgan fikrlarini iqtibos keltirgan hamda yakunlamoqchi edim: "Biz yashayotgan 21-asr intellektual mulk hukmronlik qiladigan asr. Kimki bu haqiqatni o'z vaqtida anglab yetmasa, intellektual bilim intellektual boylikka intilish har qaysi millat va davlat uchun kundalik hayot mazmuniga aylanmasa - bunday davlat jahon taraqqiyoti yo'lidan chetda qolib ketishi muqarrar”.
E'tiboringiz uchun rahmat.

Intellektual mulk agentligi Bosh direktor v.v.b.
Bobojanov Maqsud Qalandarovich
.docYuklab olish [ Jami: 28 Kb | Yuklab olishlar soni: 1 ]


Intellektual mulk agentligining 2016 yil I chorak faoliyati yakunlari va asosiy vazifalari to'g'risida
Hurmatli hamkasabalar !!!

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 15 yanvarda bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisidagi Prezidentimiz I.A.Karimov ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar va Vazirlar Mahkamasining Axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari Kompleksining 2016 yil 14 apreldagi va Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 15 apreldagi majlisi bayonnomalari hamda Axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari Axborot tahlil departamentining 2016 yil 20 apreldagi xati ijrosini ta'minlash, jumladan boshqaruv va tashkiliy ishlarning samaradorligini oshirishda intizomni tubdan mustahkamlash va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish eng muhim va ustuvor vazifalardan biri sifatida talab etiladi. 2016 yil I chorak mobaynida jami ishlab chiqarish hajmi 6 683,1 mln. so'mni, 2015 yilning shu davriga nisbatan (6 076,7 mln. so'm) o'sish 110,0 % ni tashkil etdi. Hisobot davri mobaynida chet el valyutasida kelib tushgan patent bojlari, AQSH dollari ekvivalentida 1 998,4 ming AQSH dollarini tashkil etdi. Milliy valyutada kelib tushgan patent bojlari 590,2 mln. so'mni, 2015 yilning shu davriga nisbatan (428,6 mln. so'm) o'sish 37,7% ni tashkil etdi; 2016 yil I chorak mobaynida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi jami 344,1 mln. so'mni, 2015 yilning shu davriga nisbatan (335,4 mln. so'm) o'sish 102,6 % ni tashkil etdi. Hisobot davrida mamlakatimiz hududida intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhofaza qilish maqsadida quyidagi ishlar bajarildi: Agentlik tomonidan intellektual mulk ob'ektlariga 1820 (1533) ta talabnoma qabul qilindi, o'sish 118,7 % tashkil etdi. Shu jumladan: · ixtirolarga - 120 (119) ta, o'sish 0,8 %; · foydali modellarga - 36 (39) ta, kamayish 7,7%; · sanoat namunalariga - 44 (37) ta, o'sish 118,9 %; · tovar belgilariga - 1456 (1245) ta, o'sish 116,9 %; · seleksiya yutuqlariga - 2 (11) ta, kamayish 5,5 barobar; · EHM uchun dasturlar - 154 (80) o'sish 92,5 %; · ma'lumotlar bazasi - 8 (2) o'sish 4 barobarni tashkil etadi. 1923 (1616) ta intellektual mulk ob'ektlariga talabnomalar bo'yicha davlat ekspertizasi o'tkazildi va o'tgan yilning shu choragi bilan qiyoslaganda, ushbu ko'rsatkich 119,0 % ga o'sdi, shu jumladan: · ixtirolarga - 99 (96) ta, o'sish 103,1 %; · foydali modellarga - 35 (34) ta, o'sish 102,9 %; · sanoat namunalariga - 20 (38) ta, kamayish 47,4 %; · tovar belgilariga - 1583 (1276) ta, o'sish 24,1 %; · seleksiya yutuqlariga - 5 (17) ta, kamayish 70,6 %; · EHM uchun dasturlar - 171 (151) ta, o'sish 13,2%; · ma'lumotlar bazasi - 10 (4) ta, o'sish 2,5 barobarni tashkil etadi. Davlat reestrlarida 677 (611) ta intellektual mulk ob'ektlari davlat ro'yxatidan o'tkazildi, o'sish 110,8 % tashkil etdi, shu jumladan: · ixtirolar - 48 (30 ta), o'sish 160,0 %; · foydali modellar - 25 (15) ta, o'sish 166,7 %; · sanoat namunalariga - 15 (26) ta, kamayish 42,3 %; · tovar belgilariga - 412 (394) ta, o'sish 104,6 %; · seleksiya yutuqlari - 0 (2) ta, kamayish 2 barobar; · EHM uchun dasturlar - 167 (140) ta, o'sish 19,3 %; · ma'lumotlar bazasi - 10 (4) ta o'sish 2,5 barobarni tashkil etadi. Hisobot davrida Agentlik tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan intellektual mulk ob'ektlariga oid 82 (69) ta shartnoma ro'yxatdan o'tkazildi, ulardan: huquqni boshqa shaxslarga (to'liq yoki qisman) o'tkazish shartnomalari 40(52) ta va litsenziya shartnomalari 42(17) tani tashkil etadi. Huquqlarni boshqa shaxslarga o'tkazish to'g'risidagi shartnomalarning 35 (51) tasi tovar belgilariga, 1 (1) tasi ma'lumotlar bazasiga, 1 (0) sanoat namunasiga va 3 (0) nafari ixtirolarga tegishli. Intellektual mulk ob'ektlaridan foydalanish to'g'risidagi Litsenziya shartnomalarining 1 (2) tasi ixtirolarga, 1 (0) tasi foydali modellarga, 40 (15) tasi tovar belgilariga oid. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasining "Intellektual mulk to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida” 2011 yil 26 dekabrdagi O'RQ-312-son Qonunini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida” 2012 yil 15 martdagi 72-son qaroriga muvofiq tuzilgan shartnomalarning mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiqligi yuzasidan hisobot davrida Agentlikka kelib tushgan 11 ta hujjatlar ko'rib chiqilgan, ko'rib chiqilishi natijasida 6 ta xulosalar va 5 ta tavsiyalar berildi. Hisobot davrida Agentlik 25 ta sud ishida qatnashgan bo'lib, ularning 17 tasida Agentlik mustaqil talablar qo'ymaydigan uchinchi shaxs sifatida va 8 tasida javobgar sifatida jalb etildi. Intellektual mulk agentligi (litsenziyalovchi organ) tomonidan joriy yilning 1 choragi davomida litsenziya talabgorlaridan 61 ta ariza qabul qilindi va ular o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilib, tegishlicha litsenziya berish va litsenziya berilishini rad etish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Jumladan arizalarning 40 tasiga litsenziya taqdim etildi, 7 ta ariza bo'yicha filiallarga tasdiqlangan litsenziya nusxasi berildi, 1 ta ariza bo'yicha filiallar faoliyati to'xtatildi va 7 tasi rad etildi, 6 ta litsenziya qayta rasmiylashtirilib berildi. Agentlikda "Rasmiy axborotnoma” jurnalining 3 ta soni nashr etilib, unda 141 ta ixtirolarga talabnomalar, 59 ta ixtirolar, 26 ta foydali modellar, 19 ta sanoat namunalari, 373 ta tovar belgilari, 139 ta EHM uchun dasturlar, 7 ta ma'lumotlar bazasi, 6 ta seleksiya yutug'iga talabnoma, 87 ta intellektual mulk ob'ektlariga huquqni o'tkazish bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan shartnomalar haqidagi ma'lumotlar e'lon qilindi. Hisobot davrida Patent hujjatlari davlat fondiga 102 707 saqlanish birligidagi hujjatlar kelib tushdi, ulardan 102 350 tasi CD va DVD-ROM-disklarda saqlanadi. Patent fondining hajmi 78,9 mln. saqlanish birligidagi hujjatlarni tashkil etadi. 267 ta murojaat qiluvchilarga xizmat ko'rsatildi, 104 mingdan ortiq hujjatlar berildi. Agentlik MDHga a'zo-davlatlar patent idoralarining va Yevroosiyo patent idorasi rasmiy nashrlarining to'plami bo'lgan CD-ROM optik disklaridagi qo'shma regional patent-axborot mahsulotini chiqarishda ishtirok etmoqda. Hisobot davrida 113 ta hujjat tayyorlandi va jo'natildi. Hisobot davrida Agentlikning "Intellekt Ekspert” DUK tomonidan intellektual mulk ob'ektlarini xuquqiy muhofaza qilish masalalari yuzasidan maslahat va talabnoma hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha jami 184,7 mln. so'mdan ortiq (174 mln. dan ortiq) va Intellektual mulk sohasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha o'quv markazi tomonidan 83,6 mln. so'mdan ortiq (72,8 mln.) xizmatlar ko'rsatildi. Agentlik xodimlari muntazam ravishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasining qonun loyihalarini tayyorlash, muhokama qilish va tashkiliy-huquqiy tadbirlarni tashkil etishda ko'maklashuvchi ekspertlar guruhi yig'ilishlarida ishtirok etmoqdalar. Jumladan, 2016 yil 23 fevral kuni Agentlik xodimlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining roli” mavzusida seminarda; 2016 yil 26 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan "Intellektual mulk sohasi huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari” mavzusidagi konferensiyada ishtirok etdi. Respublika hududiga kontrafakt mahsulotlarni olib kirish va ularning noqonuniy muomalasini oldini olish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi: viloyatlar va Toshkent shahri hududida 11 monitoring ishlari amalga oshirildi. Monitoring natijalariga ko'ra Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha jami 244 ta qonunbuzilish holatlari aniqlandi. Hisobot davrida Bosh prokuratura, Ichki ishlar va Davlat soliq idoralariga 34 854 ta (16 470 kontrafakt) audiovizual mahsulotlar, fonogrammalar va EHM uchun yaratilgan dasturlar bo'yicha 44 ta ekspert xulosalari berildi. Hisobot davri mobaynida Agentlikka 43 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, barchasi O'zbekistondan kelib tushgan murojaatlarga to'g'ri keladi, ulardan 16 ta murojaat "Yagona interaktiv davlat xizmatlari” portali, 1 ta murojaat "Ishonch telefoni” orqali kelib tushgan. Ulardan 9 tasi yuridik shaxslarga va 34 tasi jismoniy shaxslarga tegishli. Turlariga ko'ra barcha murojaatlar arizalar (41 ta) va shikoyat arizalari (2 ta). Hisobot davri mobaynida Agentlik prokuratura, sud organlari va ijro hokimiyatining boshqa organlaridan kelib tushgan so'rovnomalarga javoblar tayyorlash bo'yicha ishlarni olib bordi: sud organlaridan - 315 ta so'rovnoma kelib tushdi. So'rovnomalar ilova qilingan ro'yxat bo'yicha ijro ishlarida ishtirok etayotgan yuridik va jismoniy shaxslar nomiga ro'yxatdan o'tkazilgan intellektual mulk ob'ektlari haqida ma'lumotlarni taqdim etishga oid. Hisobot davrida intellektual mulk sohasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha "IP-CENTER” o'quv markazi tomonidan "Intellektual mulk asoslari” kurslari tashkil etilgan bo'lib, 13 ta tinglovchi tahsil oldi. Agentlikning asosiy axborot va texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish ishlari Agentlik qoshidagi "Intellekt Ekspert” Davlat unitar korxonasining (DUK) axborot-kommunikatsion texnologiyalari bo'limi tomonidan bajariladi. Vazirlar Mahkamasining «O'zbekiston Respublikasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish holatini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2013 yil 31 dekabrdagi 355-son qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Agentlik rasmiy veb-saytini davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining rasmiy veb-saytiga qo'yiladigan asosiy talablarga moslashtirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar rejasida ko'rsatilgan quyidagi ishlar amalga oshirildi: - hisobot davrida Agentlikning yangi rasmiy veb-sayti ishlab chiqildi, hozirgi kunda test rejimida ishlamoqda; - saytda imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun qo'shimcha qulayliklar taqdim etuvchi va boshqa funksiyalar o'rin egallagan; - Agentlik veb-sayti bo'yicha monitoring va tahlil ishlari muntazam ravishda olib borilib, o'z vaqtida yangiliklar bilan to'ldirib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining "2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasining milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturini bajarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi rahbariyatining mas'uliyati to'grisida" 2016 yil 23 fevraldagi 17-son bayonida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish va topshiriklarni bajarilishini ta'minlash maqsadida Agentlikning 2016 yil 4 martdagi 21-son buyrug'i kabul qilindi va 2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasining milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturini bajarish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning qo'shimcha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Hozirgi kunda Agentlik tomonidan ko'rsatiladigan 8 ta interaktiv davlat xizmatlari Yagona interaktiv davlat xizmatlar portaliga integratsiya qilingan, patent axborot qidiruv portali Davlat reestridan o'tkazildi.Intellektual mulk Agentligining tashqi portalini yaratish bo'yicha Konsepsiya ishlab chiqildi va shu asosda texnik topshiriq ishlab chiqish amalga oshirilmoqda. Joriy yilning I choragiga qadar AKTni joriy etish va rivojlantirish to'g'risidagi ma'lumotlar bilan NIS.Uz tizimidagi maxsus bo'linma pasporti to'ldirilishi ta'minlandi va bu tizim orqali baholanadigan ko'rsatkichlar 64,95 ballni tashkil etdi, respublika bo'yicha 102 o'rindan 89 o'ringa ko'tarildik. "Zamonaviy kommunikatsiyalar” mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan hamkorlikda Agentlikning tashqi "Intellektual mulk” portalini texnik shartlarini tayyorlashda ishtirok etmoqda. Shu bilan birga Agentlik faoliyatida quyidagi kamchiliklar mavjud : 2016 yil 1-chorakda fuqarolar murojaati bo'yicha ishlash xususan Internet va ishonch telefonlari orqali kelib tushayotgan murojaatlarga o'z vaqtida va to'laqonli javob qaytarishga alohida e'tibor berish lozim. Agentlikda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha loyihalarning bajarilishi yetarli darajada emas. Agentlikning ichki axborot portalini yaratish va ishga tushirish bo'yicha ishlar oxirigacha yetkazilmadi, bo'limlar tomonidan o'zlariga tegishli qismlar bo'yicha kamchiliklar aniqlangan bo'lishiga qaramasdan, Global Solution firmasi mutaxassislari bilan birgalikda ular bartaraf etilmadi. Mavjud muammolar va ularni hal etishga qaratilgan takliflar 1. Agentlikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etilishi va davlat xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Yagona xizmat reestriga ko'rsatilgan muddatlarda va sifatli taqdim etilishini ta'minlash hamda jismoniy va yuridik shaxslarga ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlarini "Yagona interaktiv davlat xizmatlari” portali orqali qabul qilishni yanada takomillashtirish 2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Fanlar Akademiyasi, Savdo sanoat palatasi va Milliy teleradiokompaniya bilan hamkorlikda intellektual mulk ob'ektlariga huquqiy muhofaza olish tartibi va ahamiyati to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot va maslahatlar berishga yo'naltirilgan ko'rsatuv va eshittirishlar hamda seminarlar tashkil qilishga alohida e'tibor berish. 3. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash va ularga o'z vaqtida va to'laqonli javob berishga alohida e'tibor berish, Agentlik bo'limlari va davlat unitar korxonalari faoliyatida ijro intizomi nazoratini kuchaytirish, kadrlar tanlash va malakasini oshirish masalalariga e'tiborni kuchaytirish. Rezyume Hurmatli hamkasabalar ! Mana bugungi majlisda 2016 yil birinchi choragi sarhisobini qildik, muhokama bo'ldi. Shuni aytib o'tish lozimki, yilni boshlanishi yomon emas, ko'rsatkichlarimiz yaxshilangan.Lekin erishilgan natijalar bilan chegralanib qolmasdan yoki mag'rurlanb ketmasdan bundanda yaxshi ko'rsatkichlarga erishish uchun harakat qilishimiz kerak. Oldimizda katta sinovlar turibdi, xalqaro seminar o'tkazishimiz kerak , tanlov o'tkazishmiz kerak, innovatsion yarmarkada ishtirok etishimiz lozim. Albatta bu ishlarni yuqori saviyada o'tkazish talab qilinadi, bu esa o'z navbatida barchamizdan bir tanu bir jon bo'lib mehnat qilishimiz va Agentlik reytingi va obro'sini oshirishga harakat qilishni taqozo etadi. Mana shunday olijanob maqsad yo'lida barchangizga sihat salomatlik, baxt va omad yor bo'lishini tilayman. Sog' bo'linglar.
.docYuklab olish [ Jami: 105 Kb | Yuklab olishlar soni: 5 ]
"Innovatsiya va intellektual mulk” mavzuida BIMT xalqaro seminarida maruza (matn rus tilida)
"Innovatsiya va intellektual mulk” mavzuida BIMT xalqaro seminarida maruza

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые участники семинара добро пожаловать на семинар ВОИС по инновации и интеллектуальной собственности. Как уже было отмечено выше, данный семинар проводится Агентством по интеллектуальной собственности совместно с ВОИС в рамках Ташкентского международного инновационного форума. С момента обретения независимости правительство Республики Узбекистан всячески поддерживает и продвигает политику устанавливания режима охраны интеллектуальной собственности, который смоделирован на системах стран с экономически развитыми системами рынка. С этой целью Республика Узбекистан предусмотрела нормы и условия по охране интеллектуальной собственности в Конституцию и Гражданский кодекс и предписала нормативные акты, регулирующие режим интеллектуальной собственности. В мае 1993 г. президент Республики Узбекистан подписал Декларацию, указывающую на намерение республики присоединиться к Конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Парижской конвенции по охране промышленной собственности, и Договору о патентной кооперации (РСТ). 18 августа 1993 г. ВОИС подтвердила, что Республике Узбекистан предоставили членство в этих соглашениях. Республика Узбекистан - также является членом Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. Республика Узбекистан подписала Межправительственное соглашение по сотрудничеству в предотвращении нарушений законодательства в области интеллектуальной собственности на территории стран-участников СНГ; и вступила в двусторонние соглашения, предусматривающие охрану и сотрудничество в области промышленной собственности с Российской Федерацией (27 июня 1995), Республикой Грузия (28 мая 1996), Киргизской Республикой (24 декабря 1996), Республикой Казахстан (2 июня 1997), Республикой Азербайджан (18 июня 1997); и для сотрудничества в области охраны интеллектуальной собственности с Украиной (19 февраля 1998), и также с Турцией (13 апреля 1998). С 1993 – 2010 годы в республике принято шесть специальных Законов прямого действия в области охраны интеллектуальной собственности: - «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» (1994 г., с изменениями 2002 г., 2008 г.); - «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (1993 г., с изменениями 2001 г, 2007 г.); - «О селекционных достижениях» ( 2002 г.); - «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (1995 г., с изменениями 2002 г.); - «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (2001 г.); - «Об авторском праве и смежных правах» ( В Министерстве юстиции зарегистрировано 13 ведомственных актов общеобязательного характера, утверждено более 110 внутриведомственных нормативных документов, регламентирующих деятельность ведомства по осуществлению возложенных на него задач. В настоящее время наша страна является участником 13 важнейших международных договоров в области охраны интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в области охраны интеллектуальной собственности действуют: межгосударственных - 8, межправительственных – 10, межведомственных - 17 договоров и соглашений. В целях создания благоприятных условий для развития инновационной экономики, содействия широкому внедрению новых инновационных технологий в производство, а также для привлечения внимания заинтересованных предприятий и частных лиц к новым разработкам, которым предоставлена правовая охрана на территории Республики Узбекистан, Агентством ежемесячно осуществляется публикация информации об изобретениях, полезных моделях и других объектах промышленной собственности в официальном бюллетене «Расмий ахборотнома», который направляется в отечественные и зарубежные библиотеки, а также размещается на веб-сайте Агентства – www.ima.uz. Агентством осуществляется выпуск ежегодного сборника «Перспективные изобретения и полезные модели Республики Узбекистан». Эти публикации позволяют заинтересованным предприятиям и частным предпринимателям определить направление своей деятельности и установить деловые отношения с патентовладельцем интересующих их разработок. Кроме того, информация о запатентованных изобретениях регулярно размещается на сайте Агентства, в средствах массовой информации, информация о них распространяется в ходе проводимых семинаров «круглых столов», телевизионных и радиопередач.
.docYuklab olish [ Jami: 38 Kb | Yuklab olishlar soni: 1 ]


Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan 2016 yil 26 fevralda o'tkazilgan "Intellektual mulk sohasi huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari” mavzusidagi konferensiyada qilingan ma'ruza
Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan 2016 yil 26 fevralda o'tkazilgan "Intellektual mulk sohasi huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari” mavzusidagi konferensiyada qilingan ma'ruza

Intellektual mulk sohasiga oid qonunchilikning ijrosini ta'minlash, amaldagi qonunlarni takomillashtirish yuzasidan agentlik tomonidan olib borilayotgan ishlar O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasidagi munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi 6 ta maxsus qonun, 100 dan ortiq qonunosti hujjatlar (jumladan, hukumat qarorlari va idoraviy hujjatlar) bir qator boshqa, bilvosita tartibga soluvchi qonunlar qabul qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi sohaga oid 12 ta xalqaro konvensiyalar va bitimlar a'zosi. Intellektual mulk sohasidagi qonunlar: -"Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida”gi; -"Seleksiya yutuqlari to'g'risida”gi; -"Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida”gi; -"Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi; -"Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to'g'risida”gi; -"Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida”gi va boshqa Qonunlar sohaga oid fuqarolik-huquqiy munosabatlarni ishonchli muhofazasini ta'minlab kelmoqda. Ma'lumki, intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhofaza qilish ularning yaratilganlik fakti bo'yicha yohud qonunlarda nazarda tutilgan hollarda va tartibda vakolat berilgan davlat organi tomonidan huquqiy muhofaza berilishi natijasida yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 24 maydagi "O'zbekiston Respublikasining Intellektual mulk agentligini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-1536-son Qarori va ushbu Qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 166-son qaroriga asosan, intellektual mulk ob'ektlarining huquqiy muhofazasi buning uchun vakolat berilgan davlat boshqaruvi organi - O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi (keyingi o'rinlarda - Agentlik) tomonidan amalga oshiriladi. Intellektual mulk agentligining asosiy vazifasi intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhofaza qilish borasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishdan iborat bo'lib, bu bilan bog'liq holda uning funksiyalariga IMOga patent yoki guvohnoma berish, jismoniy va yuridik shaxslarga ilmiy-texnikaviy hamda huquqiy xizmatlar ko'rsatish ishlari kiradi. Agentlik tomonidan intellektual mulk ob'ektlarini ro'yxatga olish bo'yicha 2015 yil davomida 7111 ta talabnoma qabul qilindi, jumladan, • ixtirolarga - 507 ta; • foydali modellarga - 190 ta; • sanoat namunalariga - 238 ta; • tovar belgilariga - 5615 ta; • EHM uchun dastur va ma'lumotlar bazalariga - 536 ta; • seleksiya yutuqlariga - 25 tani tashkil etdi. Intellektual mulk ob'ektlariga topshirilgan talabnomalar bo'yicha belgilangan tartibda davlat ekspertizasi o'tkazildi, 2651 ta intellektual mulk ob'ektlari tegishli davlat reestrlariga kiritildi va muhofaza hujjatlari berildi, jumladan: - ixtirolar - 153 ta; - foydali modellar - 76 ta; - sanoat namunalariga - 138 ta; - tovar belgilariga - 1762 ta; - seleksiya yutuqlari - 2 ta; - EHM uchun dasturlar - 510 ta; - ma'lumotlar bazasi - 10 tani tashkil etdi. Agentlik tomonidan intellektual mulk ob'ektlariga huquqlarni sotish va litsenziya berish bo'yicha 293 ta shartnoma ro'yxatdan o'tkazildi. 2015 yil mobaynida Agentlik Apellyatsiya kengashi buzilgan yoki bahsli huquqlar to'g'risidagi nizolarni ko'rib chiqish bo'yicha sudgacha organ sifatida 30 ta apellyatsiya qabul qildi. O'tkazilgan majlislarda 10 ta apellyatsiya ko'rib chiqildi, shulardan 8 tasi bo'yicha rad etish to'g'risida qaror qabul qilindi, 2 ta appelyatsiya bo'yicha ish yuritish tugatilda va 4 ta ariza bo'yicha ish keyinga qoldirildi. Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 15 martdagi 72-son qaroriga muvofiq audiovizual asarlar, fonogrammalar va EHM uchun dasturlarni takrorlash, sotish, prokatga berish, shuningdek fonogrammalarni tayyorlash bo'yicha faoliyat turlarini litsenziyalash uchun litsenziya talabgorlaridan 239 ta ariza qabul qilindi va ular o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqildi. Kontrafakt mahsulot aylanmasiga qarshi kurash bo'yicha Respublika hududida intellektual mulk ob'ektlaridan noqonuniy foydalanishning oldini olishda vakolatli davlat organlari (joylardagi Ishchi guruh a'zolari) bilan hamkorlikda (reja-jadvalga asosan) 2015 yil mobaynida 46 ta monitoring o'tkazilishi natijasida jami 737 ta qonun buzilish holatlari aniqlandi. Bosh prokuratura, Ichki ishlar va Davlat soliq idoralariga 216 802 ta (shundan 214 869 kontrafakt) audiovizual mahsulotlar, fonogrammalar va EHM uchun yaratilgan dasturlarning kontrafakt nusxalari yo'q qilinishi lozimligi haqida 210 ta ekspert xulosalari berilgan. Shuningdek, 150 dan ortiq Internet tarmog'ining "Uz” domeni hududida joylashgan saytlarda asarlar va turdosh huquqlar ob'ektlaridan noqonuniy foydalanilishi holatlarini aniqlash va O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda qonuniy choralar ko'rish bo'yicha monitoring ishlari amalga oshirilgan. Sohaga oid normativ huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha: 1. Bugungi kunda tanqidiy yondashishni talab etadigan, amaldagi qonunchilikda intellektual mulk ob'ektlaridan noqonuniy foydalanganlikning konkret harakatlari yoki harakatsizliklari uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi ma'muriy va/yoki jinoiy javobgarlik choralari nazarda tutilmaganligini, mavjud javobgarlik choralari hozirgi kun talabi va texnika taraqqiyotiga mos emasligini ta'kidlash joiz. Agentlik tomonidan ushbu yo'nalishda ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda barcha zarur choralar ko'rilib, "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida”gi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Jumladan, ushbu qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga va Jinoyat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni ham nazarda tutgan. Mazkur Qonun loyihasi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan, biroq O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan: intellektual mulk ob'ektlariga nisbatan munosabatlar fuqarolik - huquqiy qonun hujjatlari bilan tartibga solinishi; intellektual mulk ob'ektlari huquq egasining huquqlari buzilishi mavjudligi, biroq bu jamiyat va davlat manfaatlari uchun keng ko'lamda tahdid soluvchi xavf emasligi; moliyaviy-iqtisodiy maqsadlarda sodir etilgan xavfli qilmishlar uchun jinoiy jazolarni liberallashtirish siyosati amalga oshirilayotganligi; jinoiy javobgarlik kiritilishi mahkum (sudlangan)lar soni ortishi va boshqa e'tirozlar bilan qonun loyihasiga kelishilganlik imzosi rad etilgan. 2. Qonun normalarini takomillashtirish, ijodiy mehnati bilan sanoat mulki ob'ektini yaratgan muallifning patent olish uchun huquqlari hamda muallif o'z nomiga patent olishi mumkin bo'lgan hollarni aniqlashtirish maqsadida, shuningdek seleksiya yutuqlariga oid qonun normalarini xalqaro umume'tirof etilgan normalarga muvofiq takomillashtirish, talabnoma beruvchi va patent egalariga bir qator imkoniyatlar yaratish maqsadida "Intellektual mulk ob'ektlarining huquqiy muhofazasi mexanizmlarini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi Agentlik tomonidan ishlab chiqildi. Ushbu qonun loyihasi "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida”gi va "Seleksiya yutuqlari to'g'risida”gi qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritishni ko'zda tutadi. Hozirgi kunda mazkur qonun loyihasi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda o'rnatilgan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. 3. O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi qonunining 33-moddasi talablaridan kelib chiqqan holda, tayyorlanadigan va import qilinadigan uskunalar hamda moddiy jismlar ro'yxati, shuningdek yig'iladigan haq stavkalari, uni yig'ish shartlari va tartibini belgilash maqsadida "Intellektual mulk sohasidadagi normativ hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarori loyihasi ishlab chiqilgan. Audiovizual asar yoki fonogrammani shaxsiy maqsadlar uchun takrorlashda foydalaniladigan uskunalar hamda moddiy jismlarni tayyorlovchilar va import qiluvchilardan haqni yig'ish va taqsimlashning xalqaro ilg'or tajribalarni joriy etish, mulkiy huquqlarini jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar o'rtasida o'zaro kelishuv tuzilishiga amaliy yordam ko'rsatish yohud boshqa umummajburiy qoidalar o'rnatishni talab qiluvchi ushbu havolaki normani bajarish maqsadida dunyo tajribasini o'rgangan holda qayta ishlanmoqda. Loyiha manfaatdor vazirlik va idoralar bilan o'rnatilgan tartibda kelishish uchun yuborishga tayyorlanmoqda. 2015 yilning 12-13 may kunlari Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Intellektual Mulk Agentligi Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) bilan hamkorlikda "Tovar belgilarining huquqiy muhofazasi masalalari va belgilarni Madrid tizimi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish” mavzusida xalqaro seminar o'tkazildi. 2015 yilning 18-19 noyabr kunlari Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Intellektual Mulk Agentligi Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) bilan hamkorlikda "Mualliflik huquqi sohasida zamonaviy tendensiyalar hamda kontrafaktga qarshi kurash” mavzusida halqaro seminari o'tkazildi.
.docYuklab olish [ Jami: 48 Kb | Yuklab olishlar soni: 1 ]


Intellektual mulk agentligining 2015 yilgi faoliyati yakunlari va 2016 yilga asosiy vazifalari to'g'risida
Hurmatli hamkasabalar !!!

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan 2016 yil 15 yanvarda bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisidagi Prezidentimiz I.A.Karimov ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar va Vazirlar Mahkamasining Axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari Kompleksining 2015 yil 13 yanvardagi majlisi bayonnomasi ijrosini ta'minlash, jumladan o'z mehnat vazifalariga munosabatni tubdan o'zgartirish, ijro intizomini mustahkamlash va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnoскачать софт

Murojaat uchun

100000, Toshkent sh. Mustaqillik ko'chasi 59
Telefon: + (998 71) 232-50-50 | Faks: + (998 71) 232-50-05 | Е-mail: info@ima.uz
Materiallarni chop etishda yoxud ularni tarqatishda O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi rasmiy veb-saytiga havola ko'rsatilishi shart!
©2011 – 2016, O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi rasmiy veb-sayti
Barcha huquqlar himoyalangan.
So'nggi yangilanish:
 Mehmonlar: 3
Hozir saytda: 2